Structuur en inbedding steungroepen.

Bestuurlijke organisatie.

Liberaal Nederland wordt bestuurd door het landelijk hoofdbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor alle organisatorische en bestuurlijke taken van landelijk Liberaal Nederland. Het hoofdbestuur bestaat uit 3 bestuursleden. Een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het hoofdbestuur heeft de enige en uiteindelijke verantwoordelijkheid voor Liberaal Nederland maar wordt daarin bijgestaan door de Staf Liberaal Nederland (SLN). De SLN valt direct onder het hoofdbestuur en wordt gevormd door de hoofdbestuursleden, de voorzitters van de steungroepen en door het hoofdbestuur aan te wijzen kaderleden met een specifieke (tijdelijke) portefeuille. De SLN is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Liberaal Nederland. Onder de SLN vallen de 12 provinciale afdelingen. Elke provinciale afdeling wordt geleid door een eigen provinciaal bestuur LN. De provinciale afdelingen worden verder gevormd door maximaal evenveel afdelingen LN als er gemeentes in die desbetreffende provincie bestaan. Vertegenwoordigers van LN in Provincie en gemeentes zijn zelfstandig t.a.v. het hele politieke beleidsveld en standpunten in en over zaken die in hun eigen provincie of afdeling van belang zijn. Deze vertegenwoordigers zullen over echter pas over landelijk politieke aspecten van Liberaal Nederland naar buiten treden na voorafgaand overleg en instemming van het hoofdbestuur. Normaliter wordt de externe communicatie echter door de steungroep PR verzorgd. Vacatures in de besturen dienen z.s.m. te worden opgevuld, waarbij een bestuur minimaal 2 leden dient te tellen om besluiten te kunnen nemen. Bestuursbesluiten worden met een gewone meerderheid genomen. Het hoofdbestuur houdt jaarlijks beoordelingsgesprekken met de leden van de fracties van de SG en bereid kandidaatstelling voor de opvolgende periode voor. De provinciale en gemeentelijke fractie leden hebben jaarlijks een beoordelingsgesprek met de besturen van resp de provincie en de gemeentelijke afdeling. Kandidaatstelling voor provincie en gemeentes vindt plaats door de respectievelijke besturen.

Structuur steungroepen.
Naast de bestuurlijke besluitvorming is er behoefte aan specifieke ondersteuning, voorbereiding, specialistische kennis en terugkoppeling. Voor dat doel bestaan er binnen Liberaal Nederland een aantal vast beschreven steungroepen. Deze steungroepen worden ingesteld door het hoofdbestuur, zijn daar in principe voor bedoeld en worden door de SLN aangestuurd. Lid worden en zijn van een steungroep, kan alleen op uitnodiging van het hoofdbestuur. In specifieke gevallen kan het hoofdbestuur besluiten om (tijdelijk) capaciteit van een of meerdere steungroepen toe te wijzen aan provincies en/of afdelingsbesturen voor specifieke situaties. Elke steungroep kent een (door het hoofdbestuur benoemde) voorzitter die verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de steungroep en de voortgang van de onder handen zijnde projecten. Steungroepen kennen, uit praktische overwegingen, vast tussen de 5 en 10 leden. Als het aantal leden overschreden moet worden, kan (bv. in campagnetijd en na overleg in de SLN) de organisatie van de steungroep tijdelijk uitgebreid worden met een aantal subgroepen. De leden van een steungroep komen zo vaak bij elkaar als zij noodzakelijk achten voor het goed uitvoeren van hun taken en projecten, maar in principe eens per maand. Leden van besturen kunnen (tijdelijk) lid zijn van een steungroep en leden van de SLN hebben altijd toegang tot de bijeenkomsten van de steungroepen. Het vaste contact van de SLN met een steungroep loopt via de voorzitter van de steungroep en vindt minimaal eenmaal per maand plaats. In de vergaderingen van de SLN vormen deze contacten een vast agendapunt en de voortgang wordt in de verslagen vastgelegd

Communicatie en financiën.
Steungroepen doen hun werk altijd in de anonimiteit en de achtergrond en treden niet in de publiciteit. In het geval van aandacht van de media voor het bestaan of werk van een steungroep zal de voorzitter van de steungroep standaard doorverwijzen naar de actuele PR functionaris.
In speciale gevallen (campagnes, onderzoeken e,.d.) kan hier van worden afgeweken maar dan uitsluitend op initiatief en met goedkeuring vooraf, van de SLN.

Steungroepen kunnen van het bestuur een begroting toegewezen krijgen voor het uitvoeren van specifieke projecten. De voorzitter van de steungroep is verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie en rapporteert daarover aan de SLN.

Bij specifieke projecten kan er, vanuit het publiek of bedrijfsleven, sponsoring worden aangeboden. De steungroep neemt dit niet aan, maar leidt dit soort aanbiedingen altijd door naar het hoofdbestuur zodat er transparant en openbaar verantwoording kan worden afgelegd over het gehele financiële beleid van Liberaal Nederland.

Steungroepleden.

Een lid van een steungroep is altijd een betalend lid van Liberaal Nederland, is door het hoofdbestuur benoemd en beschikt over specifieke kwaliteiten in relatie tot de steungroep waar hij of zij deel van uitmaakt.
Leden van de steungroepen onthouden zich van publieke en politieke uitspraken namens Liberaal Nederland. Leden van de steungroepen van Liberaal Nederland zijn van onbesproken gedrag en zeggen toe geen activiteiten te zullen ontplooien welke strafrechtelijk toetsbaar zijn en/of welke schade zouden kunnen toebrengen aan de goede naam van  Liberaal Nederland. In voorkomend geval kan de SLN het lidmaatschap van een lid van een steungroep met onmiddellijke ingang beëindigen. Leden van de steungroepen van Liberaal Nederland zijn gehouden zich te onderwerpen aan de statuten en aanvullende documenten Van Liberaal Nederland.


Steungroepen

5.1. Campagne
De steungroep campagne bereidt continu campagne-plannen voor (en actualiseert ze) t.b.v. de landelijke-, de provinciale-, de gemeentelijke- en de waterschapsverkiezingen.
Hiertoe verricht de steungroep de onderstaande activiteiten:
Het verzamelen van ideeën voor campagnes,
het maken en bijhouden van campagne begrotingen,
het opzetten van een communicatiestructuur,
het maken van een tijdsplan,
het ervoor zorgen dat campagne-middelen beschikbaar zijn,
het voorbereiden en actueel houden van de campagne-plannen enz.

5.2. Leden
Het hebben en houden van een solide aantal leden is een bestaansvoorwaarde voor een gezonde en levensvatbare partij die voeling heeft en houdt met de maatschappij.
Hiertoe werkt de steungroep aan de onderstaande activiteiten:
Het actief werven van (betalende) leden van Liberaal Nederland waarbij als eerste doel het behalen van 500 tot 1000 leden op 011021 is,
het bijhouden van een actuele en bruikbare ledenadministratie,
het uitgeven van lidmaatschap bewijzen,
het inrichten en in bedrijf houden van een secretariaat dat alle vragen en opmerkingen van leden binnen 3 dagen van een adequaat antwoord/reactie voorziet,
het, in samenwerking met de SLN, ontwikkelen van een FAQ register,
het periodiek organiseren van regionale partij avonden.

5.3. PR/Promotie
Campagne voeren is een 365/24/7 activiteit en mag niet alleen maar uit de periode voor de verkiezingen bestaan. Leden en kiezers moeten het hele jaar door van Liberaal Nederland horen.
Hiertoe bedrijft (en bereidt voor) de steungroep de onderstaande activiteiten:
Het maken en bijhouden van een communicatieplan,
het beheren van alle social media accounts van Liberaal Nederland,
het op termijn ontwerpen, aanschaffen en beheren van fysieke promotiemiddelen,
het beheren van de contacten met de media (hoofdbestuur is leidend),
het schrijven en verspreiden van informatie in de vorm van nieuwsbrieven,
het voorbereiden en organiseren van events met leden, ALV’n en congressen.

5.4. Denktank
De wereld rond Liberaal Nederland staat niet stil en dagelijks dienen zich nieuwe kwesties, initiatieven en problemen aan waar Liberaal Nederland een standpunt over wil ontwikkelen dat in lijn ligt met haar grondprincipes.
Hiertoe werkt deze steungroep continu aan het up to date houden van onze standpunten en voert de volgende projecten uit:
Het volgen van de actuele politieke ontwikkelingen,
het aanpassen, ontwikkelen en evt publiceren van studies en standpunten,
het actueel houden van het landelijk programma van Liberaal Nederland,
het ontwikkelen van handreikingen voor provinciale en gemeentelijke programma’s,
het aansturen met informatie aan de werkgroep PR/promotie.
het informeren van de SLN omtrent lopende en komende ontwikkelingen.

5.5. Fondsenwerving
Alle activiteiten van Liberaal Nederland als partij vragen financiering en de mate waarin dit lukt is afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen.
Daartoe heeft de steungroep de onderstaande aandachtsgebieden:
Het ontwikkelen, bijhouden en uitvoeren van een actief sponsorplan,
het opzetten en benutten van een verkoopstrategie van fysieke promo artikelen,
het actie aanspreken en stimuleren van donateurs voor Liberaal Nederland.

5.6. Interne communicatie.
Naarmate Liberaal Nederland groeit en steeds meer in de haarvaten van de Nederlandse maatschappij te vinden zal zijn, is de onderlinge communicatie en het bijhouden en beheren van die onderlinge afstemming van steeds groter belang.
De steungroep verricht daartoe de onderstaande taken:
Het opzetten van een intern communicatienetwerk via diverse digitale wegen,
het continu actief houden van de link met provinciale en gemeentelijke afdelingen,
het actief aanbieden en verzorgen van ondersteuning aan die afdelingen,
het (op de lange termijn) opzetten, aanbieden en bijhouden van een scholingsprogramma voor fractie(s)leden.