Oprichting vereniging

Heden, *, verschenen voor mij, Mr Pieter Pieltjes, notaris met plaats van vestiging Nunspeet: 

1. de heer Henricus André Geijs, wonende te 3849 MN Hierden, Parallelweg 26 123, geboren te Amsterdam op zeventien oktober negentienhonderd vijfenvijftig (identiteitskaart nummer NRJR2L5P7) en gehuwd; 

2. de heer Anne Dragt, wonende te 3853 NB Ermelo, Veldwijkerweg 18, geboren te Harderwijk op eenentwintig juli negentienhonderd vierennegentig, ongehuwd en geen geregistreerd partner; 

3. de heer Eduard Willemsen, wonende te 3752 HA Bunschoten-Spakenburg, Vivaldiweg 5, geboren te Rotterdam op zevenentwintig augustus negentienhonderd vijfenzestig (paspoort nummer NS41C2RK3), ongehuwd en geen geregistreerd partner. 

De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. 

Artikel 1 Naam en zetel
Artikel 2: Organen
Artikel 3 Doel
Artikel 4 Middelen
Artikel 5 Duur
Artikel 6 lidmaatschap
Artikel 7 Donateurs
Artikel 8 Geldmiddelen
Artikel 9 Bestuur
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12  Algemene ledenvergadering
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19 afdelingen
Artikel 20 Statutenwijziging
Artikel 21 Ontbinding en vereffening
Artikel 22 Reglementen
Artikel 23 BIJZONDERE ORGANISATIES
Artikel 24 Slotbepaling

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de comparanten: Als lid van de vereniging treden toe (alle drie genoemde) oprichters.
Zij benoemen als eerste bestuursleden:
a. de heer Henricus André Geijs, hiervoor sub 1. genoemd, als voorzitter;
b. de heer Anne Dragt, hiervoor sub 2. genoemd, als secretaris;
c. de heer Eduard Willemsen, hiervoor sub. 3 genoemd, als penningmeester;

SLOT VAN DE AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE is verleden te Nunspeet op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na mededeling aan de comparanten van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop en na verklaring door de comparanten dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van de akte en daarmee instemmen, hebben de comparanten en ik, notaris, na beperkte voorlezing de akte ondertekend om *