ONZE VISIE
Veel overheids- en semi overheidsdiensten hebben de laatste jaren ernstig te leiden gehad onder de veranderingsdrift van de laatste kabinetten. De zorg is er daar één van waarbij de gevolgen daarvan voor onze maatschappij direct voor velen zicht- en voelbaar werden. Terwijl al jarenlang duidelijk was dat ontwikkelingen als immigratie en vergrijzing een enorme en groeiende druk op het systeem (zouden) zetten werd er toch gedwongen gereorganiseerd, gekrompen en gesloten. Het resultaat is tijdens de Covid-19 crisis pijnlijk helder geworden. Ons zorg systeem kan zo niet langer verder.

Ketenzorg.
De zorg is opgebouwd als een keten waarin de intensiteit van de geboden zorg langzaam kan worden opgeschaald en/of geïntensiveerd. Opgelegde reorganisaties hebben daar een cruciaal element uitgehaald. Door het sluiten van de verzorgingsinstellingen wordt een steeds zwaarder (overbodig) beroep gedaan op de ziekenhuiszorg en komen veel mensen tevens niet op de plek waar zij horen te zijn. Liberaal Nederland wil die keten herstellen zodat weer voldoende opvangcapaciteit in de komende vergrijzing aanwezig is.

Dekking.
Concentratie van zorg en het streven naar steeds verdergaande schaalgrootte lijken het middel om de stijging van zorgkosten te beïnvloeden. Het gevolg is echter een steeds groter groeiende bureaucratisering en een, vooral op het platteland, steeds “dunnere” wordend zorgaanbod (en dan met name het aanbod SEH). Liberaal Nederland wil een dekkend systeem waar een aanbod met een gegarandeerde dekking, specialisatie en beschikbaarheid weer de norm is. Waar patiënten weer een vrije artsen- en ziekenhuiskeuze hebben.

Pandemie.
De Covid-19 pandemie heeft aangetoond dat Nederland absoluut niet goed op dit soort uitbraken voorbereid was/is. Ondanks duidelijke en aanwezige waarschuwingen. Liberaal Nederland wil een Pandemie Planning Groep waarmee voorraadvorming, slapende infrastructurele en personeels reserves en een goede aansturing c.q. commandovoering goed georganiseerd zijn. Een speciale Tweede Kamercommissie zal zich hier jaarlijks mee bezig moeten houden.

Financiering.
Liberaal Nederland wil met name in de zorg het 80/20 principe leidend maken. 80 % van de middelen gaat naar uitvoering, 20 % naar aansturing/administratie/management. Hierdoor zal de groeiende bureaucratie noodgedwongen wel moeten verminderen. Investeringen in infrastructuur, apparatuur, middelen e.d. vallen hierbij onder de noemer uitvoering. Zolang verpleegkundigen zo’n 300 euro minder verdienen dan basisschoolleraren is de salariëring in de zorg niet in staat de tekorten in personeel aan te vullen. Het zgn. eigen risico verdwijnt en levert zo, behalve een einde aan het zorg mijden, ook een eerste bijdrage aan vermindering van de administratieve druk. Wat minder geld naar groene SDE+ en SDE++ sprookjes levert direct voldoende extra armslag voor de zorg.

Marktwerking.
Liberaal Nederland vindt marktwerking op zich geen onjuist principe, maar in de zorg heeft het zich op de verkeerde partijen gefocussed. Het systeem werkte niet zozeer in het belang van de patiënt als wel voor de verzekeringsmaatschappijen. Pas als het principe “de klant is koning” de patiënt daadwerkelijk in alles centraal zet, is marktwerking in de zorg zoals het ooit bedoeld was. Onderhandelingen over commerciële voorwaarden staan haaks op de zorg gedachte en moeten worden vervangen door een aantal centraal vast te stellen randvoorwaarden. Ziekenhuizen en andere instellingen, die efficiënt presteren mogen niet als straf het jaar daarop worden gekort. Zo wordt de positieve impuls om efficiënt te werken weggehaald.

Pijnpunten.
Liberaal Nederland wil extra aandacht voor een aantal zorgsectoren waar op dit moment de nood extreem hoog is. Vooral de GGZ en de jeugdzorg kampen momenteel met ernstige tekorten op het gebied van capaciteit en personeel. In een welvarend land als Nederland is dit soort falen voor Liberaal Nederland onacceptabel en dient de verantwoordelijk minister hier op te worden afgerekend. Liberaal Nederland wil de kaalslag die onder de voorgaande kabinetten heeft plaats gevonden, met nadruk herstellen.

Preventie.
Voorkomen blijft altijd beter dan genezen. Liberaal Nederland wil daarom een nationaal plan om aan de ene kant de groei van de zorgvraag te verminderen door het promoten van een gezonde levensstijl en aan de andere kant een ruimhartige zorg voor hen die dat nodig en verdiend hebben. Zoals bv. onze veteranen.