ONZE VISIE
Binnen de Nederlandse samenleving bestaat een groot sociaal probleem dat steeds meer mensen in hun greep krijgt en dat is de huidige woningnood. Vele achtereenvolgende kabinetten hebben een ongekende groei van onze bevolking mogelijk gemaakt zonder de daaraan verbonden consequenties te durven erkennen. Laat staan er iets aan te doen. De laatste jaren kwam er jaarlijks een stad als Leiden aan bevolkingsgroei bij. Op dit moment naderen wij het getal van 350.000 woningen die op de woningmarkt tekort komen. Daar komt nog bij dat er geen goede aansluiting is in het aangeboden type woning en dat de kosten voor een “gewone Nederlander” niet meer op te brengen zijn. Liberaal Nederland erkent dat probleem, erkent de zwaarte en de achterliggende oorzaak en is bereid tot onorthodoxe maatregelen om dit probleem van onze tijd daadwerkelijk aan te pakken.

Groei van de vraag.
Het beperken van de groei van de vraag naar betaalbare en passende woningen is het eerste dat wij moeten doen. Liberaal Nederland wil de kraan dicht voordat wij gaan dweilen. In het hoofdstuk immigratie staan daarvoor passende maatregelen. Ook moet de huidige voorrangsregeling voor statushouders op de schop. De behoefte aan een woning mag niet afhankelijk zijn van de afkomst van de aanvrager. Discriminatie, hoe positief ook bedoeld, benadeelt in deze de jonge gewone startende Nederlander. Dat is Liberaal Nederland een doorn in het oog.

Bouwen, bouwen en bouwen.
Als eenmaal de wassende vraag gestopt is, moet uiteraard wel het aanbod ook nog verhoogd worden. Omdat te kunnen doen moeten beperkingen zoveel mogelijk worden weggenomen. Liberaal Nederland wil dat wij erkennen dat de ongelimiteerde groei en veel beschermende (luxe) maatregelen niet naast elkaar kunnen bestaan. Het beperken van de stikstof uitstoot is er daar een van. Los nog van het feit dat het grootste deel van de depositie niet eens in Nederland wordt veroorzaakt, is het in een zo druk bevolkt land als Nederland voorlopig een fait à compli. Beperkingen a.g.v. de stikstof uitstoot in de vergunningverlening wordt bij woningbouw voor ons, opgeheven.

Onorthodoxe oplossingen.
De nood is dusdanig hoog dat alleen maar conservatief verhogen van de bouwproduktie ons niet snel genoeg en ver genoeg zal helpen. Daarom moeten ook onorthodoxe maatregelen in het totaalplan een plek krijgen. Liberaal Nederland wil versneld de bestaande hoeveelheid recreatiewoningen ruimhartig inzetten in het voorzien in reguliere woningen. Het plan “Vitale Parken Projecten” kan, indien breed toegepast, echt “zoden aan de dijk zetten”. Alleen al op de Veluwe is er een voorraad van ca 40.000 van dit soort woningen. Gemeentes moeten de vrijheid krijgen de bestemming
recreatie om te zetten in wonen en tegelijkertijd, d.m.v. zogenaamde vereveningsbijdragen, de financiering en de rechtvaardiging in goede banen leiden.

Bestemmingsplannen.
Hier is flexibiliteit het magisch woord. Natuurgebieden en de vrije open ruimte zijn het waard om beschermd te worden. Dat betekent dat de focus voor het realiseren van extra woonruimte moet liggen in het aanpassen van de bestaande vrijgevallen infrastructuur zoals bv. In industriegebieden, kantoortuinen en andere bestaande infra. Windmolenparken in principe alleen op zee en zonnepanelen in principe alleen op daken en overkappingen van andere infra. Zo blijft de beschikbare ruimte maximaal geschikt voor woningbouw.

Ondersteunen.
Tot nu toe lopen alle ontwikkelaars, bouwers en mensen met ideeën in de fuik van een trage, bureaucratische en onoverzichtelijke werkende overheid waardoor de overheid meer een hindermacht lijkt te zijn, dan een faciliterende meewerkende macht. Daar moet het roer om. Er moeten harde doelen worden gesteld waar zowel de politiek, het bestuur als het ambtelijk apparaat verantwoordelijk voor zijn. Het credo moet zijn ja, mits en niet langer nee, tenzij! Landelijk moet binnen het bouwbesluit 2012 ruimte worden geschapen om eenvoudiger en kleiner te mogen bouwen om sneller en goedkoper capaciteit te bouwen die aansluit op de vraag en binnen de mogelijkheden van starters valt. De huidige “klimaatplannen” worden stop gezet als daarmee de betaalbaarheid van woningen in het geding komt.