ONZE VISIE
Een groot verschil tussen de samenleving enkele decennia terug en de manier waarop mensen tegenwoordig naar hun omgeving kijken en hun gevoel daarover beschrijven, is het gevoel van veiligheid dat men ervaart. Onze Nederlandse samenleving is op veel plaatsen ontegenzeggelijk harder geworden, sneller en veel onpersoonlijker. Hoeveel mensen zeggen elkaar buiten nog goedendag, kennen hun buren nog persoonlijk en helpen elkaar ongevraagd waar nodig? Sterker nog, hoe vaak spreken wij niet eens meer dezelfde taal. En dan niet alleen overdrachtelijk maar vaker nog ook daadwerkelijk. Dit verschijnsel splijt onze samenleving meer en meer. Zonder terug te willen naar de tijd van “Ot en Sien”, vindt Liberaal Nederland dit een slechte ontwikkeling, die wij allen zouden moeten keren.

Realisme.
Sommige bevolkingsgroepen met een gemeenschappelijke afkomst komen overmatig voor in de criminaliteitsstatistieken.Te lang en te vaak mocht dit niet openlijk worden opgemerkt. Liberaal Nederland wil “de kop uit het zand” gehaald zien. Als er een daadwerkelijke link aangetoond kan worden tussen afkomst, cultuur of achtergrond en daderstatistieken, dan moet daar daadwerkelijk in het optreden rekening mee worden gehouden. Te vaak wordt statistisch profileren politiek correct omgetoverd tot etnisch profileren en worden onze opsporingsinstanties gedwongen met de hand op de rug te werken. Statistisch profileren mag natuurlijk niet verworden tot ongelijke behandeling, maar het afnemen van status en verdacht vermogen moet uitputtend worden nagestreefd.

Integratie en gemeenschapszin..
Het gevoel van veiligheid en welbevinden van mensen loopt parallel aan de herkenbaarheid en de hechtheid van hun samenleving. Integratie, met als uiteindelijk doel samensmelten en assimilatie, moet het definitieve doel van het Nederlanderschap zijn. Liberaal Nederland vindt dat dit geen vrijblijvend doel mag zijn. Het is afhankelijk van de wil tot integreren, van de wil tot acceptatie van gebruiken, tradities en normen en waarden. Van de wil tot aanleren van de Nederlandse taal, van de gelijke kansen van vrouw en man, van seksuele vrijheid en gelijkwaardigheid. Het hele sociale apparaat moet afgestemd worden op de koppeling tussen enerzijds de wil tot integreren en het resultaat daarvan en anderzijds de revenuen van ons sociaal systeem. Positieve discriminatie bevordert slachtofferdenken en wordt als discriminatie van de “overgebleven partij” gezien en derhalve niet meer toegepast.

Politie.
Voor Liberaal Nederland staat de politie in de frontlinie voor veiligheid en hulp aan de goedwillende Nederlander. Dat verdient niet alleen ons respect. Dat verdient een goede beloning en voldoende middelen om die zware taak goed te kunnen uitvoeren. Ook hier wil Liberaal Nederland de 80/20 regel invoeren zodat de “diender op straat” weet dat het zwaartepunt van de fondsen voort hem of haar worden ingezet. Materieel en ondersteuning wordt centraal ingekocht, maar de inzet van de politie wordt lokaal georganiseerd. Veiligheidsregio’s worden geografisch logischer georganiseerd en politiebureau’s dienen weer dekkend beschikbaar te komen. De politie kan en mag respect van de burger vragen en is weer veel zichtbaarder op straat aanwezig.

Overheid/OM.
In Nederland leeft het wijdverbreide idee dat “misdaad loont”. Dat idee wordt versterkt door de lage aangiftebereidheid (het helpt toch niet) en het veel te lage opsporingspercentage (ze doen er toch niets aan). Aangiftes moeten verplicht worden opgenomen en i.g.v. gewelds- en zedenmisdrijven wordt het OM verplicht altijd te vervolgen. Taakstraffen kunnen in dat geval niet worden gegeven en dit soort misdrijven mag nooit kunnen verjaren. Te vaak spreekt uit de motivering van vonnissen met een grote maatschappelijke impact een vorm van politiek oordeel en/of voorkeur. Voor Liberaal Nederland is vrouwe Justitia nog altijd blind en is deze ontwikkeling uit den boze. We vinden dit een zwaarwegende ingreep, maar wel een noodzakelijke en willen dat van functionarissen in het justitieel apparaat partijlidmaatschappen openbare informatie wordt. Bij de benoeming van rechters dient politieke neutraliteit een beslissend criterium te zijn.

Repressie.
Of straf helpt is een eeuwigdurende discussie. Voor Liberaal Nederland is echter het rechtvaardigheidsgevoel van de Nederlander het criterium waarop de duur, uitvoering en zwaarte van straffen moet worden beoordeeld. De tijd tussen daad en behandeling moet drastisch worden bekort. Snelrecht! Uitgesproken straffen moeten ook ten volle worden ondergaan. Automatische strafvermindering bij “goed gedrag” verdwijnt en goed gedrag wordt de norm. Onaangepast gedrag daarentegen leidt automatisch tot intrekking van rechten en kan leiden tot strafvermeerdering. Levenslang blijft levenslang. Indien noodzakelijk zeggen we daar verdragen voor op. Penitentiaire capaciteit dient voldoende aanwezig te zijn. Liberaal Nederland vindt het volkomen onacceptabel dat duizenden vonnissen niet worden voltrokken en tegelijkertijd gevangeniscapaciteit wordt gesloten. Bij een dubbele nationaliteit leidt een derde veroordeling voor een misdrijf, tot intrekking van de Nederlandse nationaliteit.