ONZE VISIE
Voor Liberaal Nederland is een overheid in een democratie per definitie een dienende macht en is altijd ondergeschikt aan het volk dat zij dient. Uiteraard heeft Liberaal Nederland oog voor de rest van de wereld, omdat dit haar raakt en omdat ze graag wil dat mensen elders zich kunnen ontwikkelen tot het welvaartsniveau van Nederland, maar zij acht zich daar niet verantwoordelijk voor. Dat zou uiterst arrogant zijn. De mensen in andere landen zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Daar kunnen wij bij helpen, mits dat geen beperkingen voor de Nederlandse democratie en open samenleving betekent.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf, betekent ook dat we armoede in eigen land belangrijker vinden dan elders. Inwoners die een bepaalde minimale mate van welvaart hebben, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, geven ook om hun omgeving en de rest van de aarde. Nederland werkt graag samen met andere volkeren en landen, maar niet vanuit een ondergeschikte rol en altijd vrijwillig. En daarbij is het gerechtvaardigd dat Nederland voor haar eigen inwoners vaststelt of er voor activiteiten en samenwerking voldoende toegevoegde waarde voor eigen land is, direct of indirect. En voor die keuzes wordt steeds verantwoording afgelegd naar de inwoners van ons mooie land.

Een overheid heeft te allen tijde “schone handen”, is op alle vlakken neutraal en controleerbaar voor haar burgers en hoort een onkreukbaar imago en statuur te hebben. Helaas heeft het in Nederland daaraan de laatste decennia in steeds grotere mate ontbroken. De overheid groeit (in ondoorzichtige bureaucratische structuren) tot veel te zware en dure papieren organisaties, terwijl het op uitvoerend vlak (veelal op het gebied van veiligheid) meer en meer krimpt. Liberaal Nederland wil een ombuiging in financieel beleid van de topzware administratieve manier van besturen naar de veel plattere organisatie waarin de fondsen maximaal worden benut voor het financieren van de uitvoerende organisaties. Diensten als Politie, Douane, Defensie, Voedselveiligheid en vele anderen, zullen zodanig moeten worden gereorganiseerd dat 20% van de middelen naar aansturing en 80 % van de middelen naar uitvoering gaat. Door alle aanpassingen, reorganisaties, samenvoegingen en demografische ontwikkelingen is in Nederland een lappendeken van onlogische ongelijke structuren van regio’s, schappen en samenwerkingsverbanden ontstaan, waardoor helder en efficiënt besturen steeds moeizamer is geworden. Deze ontwikkeling wil Liberaal Nederland ombuigen door in Nederland 16 (Provincies en 4 grote steden) gebieden als geografische en organisatorische begrenzing voor al die organisatievormen aan te wijzen. Zo kunnen alle benodigde facilitaire diensten geconcentreerd worden en zullen er plattere centraal geleide en democratisch gecontroleerde organisaties ontstaan.

Een overheid dient niet haar eigen oppositie te subsidiëren. Organisaties die processen e.d. tegen die overheid voeren, hebben daar alle recht toe maar dienen dat volledig zelf te financieren. Die organisaties krijgen geen subsidie meer van de overheid. Conflicten tussen de overheid en haar inwoners (al dan niet georganiseerd) moeten op een gelijk speelveld kunnen rekenen in de rechtspraak. Liberaal Nederland wil een eind aan de praktijk dat de overheid bij aanvang al een “betrouwbaarheids-voorsprong” heeft. Beslissingen van de overheid die grote gevolgen kunnen hebben voor personen of groepen van personen in onze samenleving, moeten ter neutrale toetsing kunnen worden voorgelegd.

Liberaal Nederland constateert wel een herkenbare politieke voorkeur in de dagelijkse praktijk van zowel onze media als onze rechtspraak. Wij zien daar de gewenste neutraliteit meer en meer onder druk staan. Te vaak is de keuze van nieuws op de publiekszenders en de wijze van presenteren onderworpen aan vooringenomenheid en kleuring. Te vaak zijn vonnissen (en de daarbij behorende motivaties) met grote maatschappelijke gevolgen meer een kennisgeving van een politieke voorkeur dan een neutrale uitspraak. Daarom moet er helderheid komen over die politieke voorkeur van publieke functionarissen in zowel de rechtspraak als de media.

Wil onze overheid goed kunnen functioneren dan dient zij ook adequaat en transparant te worden gecontroleerd. Een controle die niet dient te kunnen worden gestuurd door grotere groepsbelangen. Daarom wil Liberaal Nederland ons politiek bestel zodanig reviseren dat het begrip “zonder last” weer echt inhoud krijgt en de werking en invloed van fracties in de dagelijkse gang van politiek bedrijven wordt teruggedrongen.