ONZE VISIE
Liberaal Nederland vindt dat wij er niet komen door ons alleen maar een kenniseconomie te noemen. Dat begrip vraagt forse investeringen, inspanningen, onderlinge afstemming en een flexibele blik en instelling. Geen verzuiling, kunstmatige scheidingen of blokkades tussen de niveaus. Alles dat wordt bedacht en uitgevonden moet immers ook worden gemaakt, vervoerd, geïnstalleerd en onderhouden. Liberaal Nederland wil af van het klasse onderscheid waarin er verschil bestaat tussen talenten die met het hoofd, of die die met de handen worden opgeleid.

Scholen moeten weer een plek zijn waar studenten worden uitgedaagd. Geen “safe spaces” met gebedsruimtes of gescheiden faciliteiten voor mannen en vrouwen. Opleidingen moeten weer aanzetten tot excelleren en niet langer streven naar een gelijke, grijze, gemiddelde eenvormigheid. Liberaal Nederland vindt dat excellent presteren in en van onderwijsinstituten kan leiden tot een hogere rijksbijdrage, maar niet mag leiden tot een daarop gerichte selectie bij de poort.

Liberaal Nederland wil dat het Rijk in principe alleen verantwoordelijk is voor het openbaar onderwijs en alleen daar voor de financiering zorgt. Het staat een ieder vrij bijzonder onderwijs in Nederland te geven of te volgen. Vergunningverlening voor dat bijzonder onderwijs is wel onderworpen aan kwaliteitseisen en wettelijke regels en toezicht. De financiering van bijzonder onderwijs is echter geen Rijksverantwoordelijkheid maar moet in eigen beheer plaats vinden, waarbij (om ongewenste beïnvloeding te voorkomen) financiering uit het buitenland niet is toegestaan. Onderwijsinstituten worden niet langer gefinancierd naar rato van het aantal studenten, maar naar rato van het succes van het instituut.

In het onderwijs mag geen onderscheid tussen sexe worden gemaakt of onderscheid in waardering voor seksuele voorkeur of ideologische of religieuze overtuiging. Scholen die dit negeren verliezen, na een waarschuwing, hun vergunning en zullen worden gesloten. Onderwijs in Nederland wordt uitsluitend in het Nederlands (of een Nederlands dialect) gegeven zodat controle op regelgeving mogelijk is.

Liberaal Nederland wil dat onderwijs weer in principe toegankelijk is voor iedere Nederlander, ongeacht afkomst of financiële situatie. Onderwijsbeurzen dienen sober maar toereikend te zijn en na afstuderen een gift, maar kunnen variëren op basis van de wenselijkheid en/of algemeen nut van de studie.

Liberaal Nederland wil ook hier de salariëring van het “uitvoerend personeel” in principe verstevigen. Onderwijspersoneel valt volgens Liberaal Nederland onder die definitie, Salarissen moeten meer in lijn worden gebracht met de zwaarte van het beroep. Ook hier geldt voor Liberaal Nederland de 80/20 regel. 80 % van het budget moet worden besteed aan het uitvoerend (lees lesgevend) personeel en 20 % aan het aansturend (lees management) personeel.

In een tijd van steeds verdergaande digitalisering, streamingdiensten, thuisbioscopen en gameverslavingen wordt de afstand tot een lichamelijk gezond opgroeiende jeugd steeds groter. Scholen kunnen met sportonderwijs een belangrijke speler zijn in het ontwikkelen van liefde voor buiten en bewegen bij onze jeugd.