ONZE VISIE
Al geruime tijd kent ons Nederland eigenlijk geen echte ondernemerspartij meer. Geen partij die het opneemt voor het ondernemerschap, die zich tot in haar haarvaten bewust is van dat alles dat wij doen, ook moet worden betaald. En dat al die euro’s die daarvoor nodig zijn, eerst door ondernemingen moeten worden verdiend. Liberaal Nederland wil wèl zo’n partij zijn. Winst is voor Liberaal Nederland geen vies woord maar het resultaat van het risico’s durven nemen. Van het investeren van geld, tijd en eigen arbeid. Winst is een noodzakelijke voorwaarde willen wij belastinginkomsten krijgen, willen wij een voldoende aanbod van arbeidsplaatsen zien en een gezonde koopkracht kunnen geven aan hardwerkende “gewone Nederlanders”. Daarom wil Liberaal Nederland ondernemers hun winsten gunnen. Geen woekerwinsten maar wel een gezond resultaat van alle genomen inspanningen en risico’s. Daarom zet Liberaal Nederland zich in voor een gezond ondernemersklimaat, met kansen, met steun van een faciliterende overheid die niet als een grote regelmacht alles dicht zet, met steeds meer bureaucratie en regelzucht. Ondernemers in Nederland die Nederland steunen en zich inzetten voor onze maatschappij verdienen dat hun stem gehoord wordt en dat hen het ondernemen. mogelijk wordt gemaakt.

Doelgroep.
Liberaal Nederland hecht waarde aan alle ondernemers, of het nu multinationals zijn of de individuele ZZP’er is. Wel constateren wij dat er in de laatste jaren een groot accent is gelegd op multinationals hetgeen ten koste is gegaan van het MKB en de ZZP’ers. Dat willen wij corrigeren. Juist het MKB en de groeiende groep ZZP’ers vormen het fundament onder onze arbeidsmarkt en verdienen het zwaartepunt van de overheidssteun. Ook moeten wij het gemakkelijker maken om van ZZP’er door te groeien naar het MKB. Hier liggen nog grote kansen om de economie een boost te geven. Liberaal Nederland wil een actief overheidsbeleid om deze doorgroei te steunen en te vergemakkelijken.

Regelgeving.
Langzamerhand is in Nederland steeds meer van wat wij vroeger “collectieve taken” noemden, verplicht overgedragen aan ondernemingen. Het verplicht 2 jaar doorbetalen i.g.v. ziekte van een werknemer, is daar een voorbeeld van. Liberaal Nederland vindt dit een slechte ontwikkeling die wij terug willen draaien. Voor collectieve zaken is de overheid de eerst aangewezene. Ook de ontslagbescherming werkt volgens ons averechts. Als bedrijven makkelijker kunnen afslanken, zullen ze ook makkelijker kunnen uitbreiden. Volgens Liberaal Nederland is ook dit een collectief af te dekken risico. De door Liberaal Nederland voorgestelde 80/20 budget regelgeving bij de overheid zorgt voor een verschuiving van bureaucratie (administratieve last) naar steun (uitvoerende taken) door de overheid.

Verplichtingen.
Liberaal Nederland wil een veel strakkere samenwerking tussen ons onderwijs en de werkgeversorganisaties. Er moet een eenvoudige en directe koppeling komen tussen vraag en aanbod op het gebied van opleidingen, beroepen, vacatures en werkzoekenden. In aansluiting daarop mag het nieuwe systeem ook niet verstoord kunnen worden door arbeidsverdringing uit Schengen landen met een veel lagere loon standaard. Doordat vraag en aanbod dan beter zijn afgestemd stijgt de koopkracht en daarmee ook het economisch potentieel voor onze bedrijven. ZZP’ers kiezen (al dan niet uit luxe) voor een bestaan als zelfstandige. Volgens Liberaal Nederland is het dan niet aan de overheid om deze vrijheid in te perken met allerlei verplichte regelingen. Een collectieve verzekering moet mogelijk zijn maar op vrijwillige basis. Vernieuwen. Als ergens geldt dat “stilstand is achteruitgang” dan is het wel in de economie. Liberaal Nederland wil massaal inzetten op innovatie met een “Landelijk innovatie plan”. Dit plan moet worden aangestuurd door een werkgroep bestaande uit werkgevers, universiteiten en hbo instellingen en krijgt landelijk een mandaat en een financiering. Liberaal Nederland wil maximaal inzetten op internationale handelsmissies waarbij ons koningshuis een jaarlijkse taakstelling krijgt t.a.v. aantal en resultaten. De 80/20 budgettaire regel moet een trend vormen naar een verschuiving van regelgeving naar steun.

Overige.

Er komt een definitieve bepaling van de AOW leeftijd op 65 jaar en 8 maanden waarbij het bedrijven en gepensioneerden veel gemakkelijker wordt gemaakt (zowel regeltechnisch als fiscaal) om na de AOW leeftijd te blijven werken. Nederland heeft het bewust laten uitlopen op de huidige 17.5 miljoen inwoners. Bij een dergelijk gegroeide bevolking is het handhaven van hoge klimaat en milieueisen op veel terreinen een utopie geworden. Liberaal Nederland wil daarom direct de zgn stikstof depositie eisen versoepelen. Ondernemen, boeren en bouwen mag hierdoor niet langer gehinderd worden. Liberaal Nederland wil een einde aan de beperkende klimaatwetten die een grote bouw productie (door te hoge eisen worden de kosten te hoog) in de weg staan.
Boeren krijgen weer de ruimte te ondernemen. Afspraken hierover worden niet veranderd maar nagekomen. Nederland is trots op zijn agrarische, veeteelt en visserij gemeenschap. Het hele Natura 2000 huis wordt ondergeschikt aan de ruimte die noodzakelijk is a.g.v. de jarenlang toegestane groei van de bevolking. Veel wijzigingen uit het verleden blijken geen vooruitgang te zijn en daarom wil Liberaal Nederland geleidelijk weer terug van UWV naar het arbeidsbureau, van LBO naar ambachtsschool e.d..