ONZE VISIE
Nederland is in de wereld een klein en dichtbevolkt land. Milieubelasting komt door menselijke activiteiten. Daarom is de beste milieumaatregel die in ons land mogelijk is, het niet verder laten stijgen van de bevolkingsdruk. Dit principe heeft directe gevolgen voor onze immigratiepolitiek. Natuur, milieu en de mens leven in Nederland in een kwetsbaar evenwicht. Toch moet de natuur haar rol voor de mens blijven vervullen en toegankelijk blijven voor een ieder. Natuurbehoud mag niet veranderen in museale politiek. 

Natura 2000.
Natura 2000 is in Nederland veel te veel ingevuld op postzegelniveau en heeft daardoor een breed verspreid en sterk beperkend effect op de agrarische wereld. Een effect dat niet in verhouding staat tot het belang van die sector voor ons land. Liberaal Nederland is voorstander van het terugbrengen van de Natura 2000 postzegel lappendeken tot enkele grotere aaneengesloten gebieden en corridors, waardoor ecologisch veel zelfstandigere gebieden kunnen ontstaan en economische en ruimtelijke ordening initiatieven weer lucht krijgen.

Agrarische sector.
Landbouw, tuinbouw en veeteelt vormen een van de gebieden waarop Nederland in de wereld een voorloper is. Liberaal Nederland vindt dat dit ondersteuning en verdere uitbouw verdient. Het mag niet zo zijn dat vrij in de natuur voorkomende stoffen, zoals stikstof waarvan de bron vaak oncontroleerbaar buiten onze landsgrenzen ligt, moderne levensvatbare
agrarisch  activiteiten in ons land bedreigt en onmogelijke maakt.

De groei van de wereldbevolking dwingt ons tot duidelijke keuzes. Liberaal Nederland ondersteunt hierin onze Nederlandse innovatieve agrarische sector.

Dierenwelzijn.
Liberaal Nederland is een voorstander van actief en realistisch dierenwelzijn. De mate van beschaving van een samenleving kan o.m. worden afgelezen aan de wijze waarop wij met onze dieren omgaan. Liberaal Nederland is daarom tegen de “onverdoofde slacht” van dieren. Religieuze regelgeving is in deze altijd ondergeschikt aan regels voor dierenwelzijn.

Het steeds groter groeien van bedrijven (de zgn. mega stallen) is geen doel op zich maar dit soort bedrijven zijn niet per definitie slecht(er) voor dierenwelzijn. In de vergunningverlening voor dit soort mega bedrijven moet het begrip dierenwelzijn een mede bepalende factor zijn. Het mag niet toe leiden dat de afkeer van grote bedrijven ontaard in symboolpolitiek waardoor deze bedrijven in Nederland worden gesloten en de productie zich vervolgens verplaatst naar gebieden met een veel lagere standaard aan dierenwelzijn.