ONZE VISIE
Nederland heeft al vele generaties lang een sterke relatie met, wat wij vroeger, West Indië noemden. De “eilanden in de west”. Samen hebben wij de zgn Koninkrijksrelatie. Het is een relatie die door de verschillende invalshoeken en standpunten niet altijd even makkelijk was en is, maar wel een relatie die een serieuze analyse en aanpak verdient. Een relatie kan op grote geografische afstanden liggen, maar werkt alleen echt als de relationele afstand gering is en blijft. Een relatie kan alleen blijvend bestaan als het “geven en nemen” op een gelijke wijze georganiseerd is en als er begrip bestaat voor elkaars standpunten en historische achtergronden. Maar dan wel een relatie die gebaseerd moet zijn op wederzijds respect en vertrouwen en tevens op harde afspraken en de controle daarop.

Instellen expertgroep.
Liberaal Nederland is voorstander van een op te richten “expertgroep”van leden van het kabinet en ondernemers om maandelijks te evalueren wat er op de verschillende autonome eilanden aan ontwikkelingen passeert. De samenwerking met de eilanden kan volgens Liberaal Nederland een goede vorm krijgen door maandelijks bij de verschillende consulaten van de eilanden in Den Haag een overleg te plannen onder voorzitterschap van de desbetreffende Minister.

Die expertgroep heeft o.m. als taak om (d.m.v. gezamenlijke inbreng van eiland- en Haagse vertegenwoordigers) voorstellen te doen over de financiën, de infrastructuur en

De daarbij benodigde investeringen en die voorstellen direct onder de aandacht te brengen bij de div. regeringen. Bestuursstructuur. Daar waar de relatie beter tot zijn recht komt als ook de onderlinge verhoudingen bespreekbaar zijn is van belang dat de nu autonome eilanden hun status in het koninkrijk aan de orde kunnen stellen en desgewenst voorstellen voor herziening kunnen doen. Dergelijke wijzigingen wil Liberaal Nederland dan wel getoetst zien aan een lokaal referendum.

Om te voorkomen dat problemen uit het verleden zich kunnen herhalen is het noodzakelijk dat alle partijen zich te voren confirmeren aan het adagium “vertrouwen is goed, maar controle is beter”.