ONZE VISIE
Stabiele, betaalbare en betrouwbaar beschikbare energie is de basis voor het voortbestaan en verder ontwikkelen van onze moderne, open en welvarende samenleving. Die energievoorziening mag geen onderwerp meer zijn van ideologisch “groene” keuzes, maar moet onderwerp zijn van technische, economische en veiligheid parameters. Leverzekerheid en een gebalanceerd energienetwerk, waarbij centrale opwek en decentrale afname weer de standaard zijn, vormen voor Liberaal Nederland daarbij de basis.

Klimaat.
Het mondiale klimaat is historisch gezien per definitie niet stabiel en onderworpen aan verandering. De conclusie dat in de afgelopen eeuw er een periode van opwarming is te zien, is daarom niet aanvechtbaar. De vragen of die opwarming doorzet en desastreus is, of die opwarming direct gerelateerd is aan de stijging van het CO2 niveau en of dat alles aan menselijk handelen te koppelen is, zijn veel minder makkelijk te beantwoorden. Los daarvan is innovatie van onze energievoorziening t.a.v. bronnen en inzet, de zgn. energietransitie, door het belang van die energievoorziening continu punt van aandacht.

Hernieuwbare energie.
Weer afhankelijke energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen, zijn niet verenigbaar met een lever betrouwbaar en effectief energiesysteem zolang adequate opslagtechnologie niet beschikbaar is. Windmolens zijn over grote afstand landschap vervuilend, belastend voor omwonenden en doen een onevenredig groot beroep op de schaarse ruimte. Hernieuwbare energie mag daarbij niet leiden tot lastenverzwaringen voor consumenten. In beperkte gevallen zoals bv. bij wind op zee, zonnepanelen bij particulieren, systemen waarvan de opbrengst direct lokaal wordt verbruikt, of zonneparken op “niet storende plaatsen”, zou een inzet van algemene middelen enigszins verdedigbaar zijn. Het stoken van biomassa t.b.v. energievoorziening, is het ultieme bewijs hoe “groene ideologie” realiteitszin en technisch financieel bewustzijn kan verduisteren.

Energietransitie.
Het beperken van het ruimtebeslag, het voorzien in leverzekerheid, het beperken van de druk op de algemene middelen en de wens om “CO2 uitstoot vrije” energie te leveren, kan met de huidige kennis volgens Liberaal Nederland slechts op één wijze in ons land echt gerealiseerd worden. Met behulp van energiecentrales die middels kernenergie op de zgn. Molten Salt Reactor basis zijn gebouwd waarbij Thorium als brandstof onze voorkeur heeft. Dergelijke systemen zijn binnen handbereik, voorkomen het bekende “melt down” gevaar, leveren minimaal afval met een acceptabele halveringstijd, kunnen gebruikt worden om het bestaande afvalprobleem op te lossen en zullen veel langer, goedkoper en zekerder ons kunnen voorzien in onze energiebehoefte.

Duurzaamheid.
Duurzaamheid is voor Liberaal Nederland onlosmakelijk gekoppeld aan innovatie. Daarom moet in onze kenniseconomie innovatie maximaal gestimuleerd worden. Liberaal Nederland wil op voorhand geen enkele nieuwe technologie uitsluiten maar waar tot nu toe positieve discriminatie en stimulatie plaats vond op basis van sociologisch wenselijke ontwikkelingen, wil Liberaal Nederland dat veel meer op technisch, economisch en opleidingsaspecten. Daarvoor moet een nationaal innovatieplan worden ontworpen. Duurzaamheid kan niet los worden gezien van economische voorwaarden. Het probleem rond de “plastic soep” is een gevolg van de goedkope grondstof op de ene plek met gevolgen op veel andere plaatsen. Dat zijn problemen die niet landelijk maar mondiaal moeten worden aangepakt. Landelijk zetten wij in op stimuleren van bedrijfsontwikkeling en R&D. Ook binnen het MKB. Basis is voor LiberaalNederland dat wij stimuleren door belonen, i.p.v. afremmen door straffen.

Verkeer.
Het autoverkeer wordt door modernisering steeds schoner, is een belangrijk onderdeel van onze economie maar filevorming kan lokaal fijnstof en uitstoot normen overschrijden. Daarom wil Liberaal Nederland files bestrijden door het verder flexibiliseren van werktijden en het stimuleren van succesvol gebleken thuiswerken. Daar waar dat niet voldoende helpt moet aanpassing en verbetering van onze infrastructuur worden gekoppeld aan een moderne laadstructuur voor niet fossiele aandrijving.

Gasverbruik.
Gedurende de energietransitie blijft gas de schoonste fossiele brandstof en wil LiberaalNederland eigenaren van onroerend goed de keuze laten welke brandstof op welk moment het beste is. Wij willen daarom de aansluitplicht van gebouwen op het gasnetwerk herstellen en handhaven.