ONZE VISIE
Nederland is geografisch, economisch en infrastructureel een onlosmakelijk deel van Europa. Het veel gehoorde adagium “Nederland kan niet uit Europa”, is dus zonder meer juist. Alleen bedoeld men dan vaak de EU (Europese Unie) en wordt het dan een heel andere kwestie. Liberaal Nederland maakt daarom een groot onderscheid tussen Europa en die EU. Een Nederland dat onderdeel is van een hecht samenwerkend Europa, dat nauw verbonden is met de ons omringende landen en dat militair samenwerkt in de NATO, is ons alleen maar ten voordeel. Maar een Nederland dat langzaam aan verdwijnt in een steeds maar groeiende politieke unie, dat steeds meer zeggenschap over het eigen land en functioneren kwijt raakt, dat meer en meer gehouden is aan ondemocratische supranationale instellingen, is ons een gruwel. Dat moet anders en dat kan anders.

Hoe dat kan worden bereikt, ligt aan de bereidwilligheid van de EU om het zelfbeschikkingsrecht van lidstaten terug over te dragen aan de desbetreffende landen. Om daarvoor niet langer afhankelijk te zijn van de EU, die logischerwijs nooit uit zichzelf deze wijziging zal doorvoeren, dient Nederland gebruik te maken van haar recht als EU-lidstaat om het lidmaatschap van het EFTA-verdrag (European Free Trading Association) aan te vragen en te realiseren. Dat EFTA-verdrag geeft aangesloten landen automatisch toegang tot de vrijhandel binnen de EU-lidstaten. En dat is nodig, omdat Nederlandse burgers en bedrijven het meest vrezen dat ze bij een uittreding uit de Euro en de EU geen onbeperkte handel meer kunnen drijven met andere EU-landen.

Om te voorkomen dat Nederland in de toekomst, net als de Britten in hun Brexit onderhandelingen, een soort “gang naar Canossa” moet maken, moet Nederland zelf een stappenplan hebben en in gang zetten zonder dat rancuneuze EU-machthebbers dat kunnen dwarsbomen. En dat kan door eerst EFTA-lid te worden zodat de vrijhandel, basis van onze economie, gewaarborgd is. Daarna kan ons land eisen gaan stellen aan de EU die in het belang zijn van ons land. En als daar dan geen gehoor aan wordt gegeven, kan Nederland verdergaande maatregelen aan onze bevolking voorleggen en na instemming uitvoeren.

Een van de eerste te overwegen maatregelen is het herinvoeren van de gulden om die vervolgens te koppelen aan de Euro als handelsmunt. Nederland moet voorkomen dat wij uiteindelijk zullen worden meegezogen in de immense risicovolle verplichtingen die de ECB aangaat en vervolgens op alle deelnemende landen afwentelt. Als dat afgerond is kan Nederland in een later stadium alsnog overwegen dit te laten volgen door een uittreding uit de EU. Uittreding uit de Euro maakt al dat ons land niet langer steeds grotere bedragen hoeft over te maken aan landen die telkenmale in gebreke bleven. Landen die, als gevolg van te weinig flexibiliteit en belastingheffing falen om hun achterblijvende economieën te hervormen, voor de zoveelste maal moeten worden ondersteund. Het evt. uit de EU te stappen wordt dan als vervolgstap mogelijk en zou er voor zorgen dat Nederland weer zelfstandig kan beslissen over wat goed is voor ons land. Dat laat onverlet dat Nederland natuurlijk op tal van gebieden waar dat voordeel biedt, kan blijven samenwerken met andere Europese landen. Kortom, waar het om gaat is dat Nederland zijn zelfbeschikkingsrecht terugkrijgt, zodat door eigen bevolking bv. bepaald kan worden of en hoeveel immigratie we willen en kunnen hebben, hoeveel samenwerking op welk terrein gewenst is, welke rol een centrale organisatie in Brussel zou moeten hebben zonder dat die zelf steeds meer bevoegdheden tot zich neemt totdat Nederland uiteindelijk een vazalstaat van Frankrijk en Duitsland is geworden.