ONZE VISIE

Het Nederlandse belastingsysteem wordt steeds meer gekenmerkt door ondoorzichtigheid, complexiteit, toeslagenherstelplakwerk en de bevoordeling van grote maatschappijen en welgestelden, boven de “eenvoudige belastingbetaler”. De relatieve belastingdruk is voor mensen onder en midden in de belasting pyramide veel hoger dan voor hen die zich dure adviezen en ingewikkelde constructies kunnen veroorloven. Liberaal Nederland wil daarom ons belastingstelsel vereenvoudigen en doorzichtiger maken. Toeslagen, uitzonderingen, kortingen op heffingen en reparatie plakwerk, moet verdwijnen, moet overbodig worden door de eenvoud van het nieuwe systeem zelf. De macht van de belastingdienst, zoals laatstelijk pijnlijk duidelijk geworden in de zgn toeslagenaffaire, moet tot normale verhoudingen worden teruggebracht. Een eenvoudige beroep mogelijkheid, buiten de belastingdienst zelf, moet beschikbaar komen en machtsmisbruik door de Belasting dienst, moet eenvoudig strafbaar zijn. Net als elk andere misdrijf.

Koopkracht.
De koopkracht van de “gewone Nederlander” staat al jarenlang onder druk. Het systeem is een stapeling van allerlei lasten vanuit Gemeentes, Provincies, Rijk, energiebedrijven enz. geworden waardoor de lastendruk samen met de gewone (al veel te hoge) belasting op arbeid ,het grootste deel van het inkomen opslokt. Deze verandering van koopkracht bedreigt onze economie en is een grote bedreiging van de wil tot presteren van die “gewone Nederlander”. Liberaal Nederland wil door het invoeren van een belastingvrije voet van 25.000 euro, het stoppen met de ODE (gekoppeld aan het stoppen van subsidiëren van klimaatplannen) en het intrekken van het eigen risico bij zorgkosten de koopkracht direct een stevige duw in de rug geven.

Zelfstandigheid.
Geld waar al eens belasting over betaald is, kan per definitie niet opnieuw worden belast. Liberaal Nederland wil daarom afschaffing van de erf- en schenk- en vermogensbelasting. Daardoor blijft er meer geld bij gezinnen en erfgenamen. Het bestaan van het begrip “armoedeval” toont de doorgeslagen idiotie van het systeem aan, van de doorgeschoten wens iedere situatie te repareren met fiscaal plakwerk. Ons huidige systeem is een van de grootste veroorzakers van relatieve en verborgen armoede.

Vereenvoudiging.
Liberaal Nederland wil het rondpompen van geld stoppen door een hoge belastingvrije voet, drie eenduidige schijven en het volledig opheffen van alle toeslagen, uitzonderingen, heffingskortingen, en speciale regelingen. Met als doel dezelfde opbrengst, levert het een enorme administratieve besparing. Een eenvoudig systeem, voor een ieder gelijk, pakt de ene keer voordelig en de andere keer nadelig uit. Dat is onvermijdelijk, maar grosso modo levert het, behalve vereenvoudiging, een enorme besparing aan ambtelijke capaciteit op.

Gelijkheidsbeginsel.
Het draagvlak voor het betalen van belasting wordt ernstig aangetast als mensen zien dat grote bedrijven en/of welgestelden belastingen kunnen ontwijken door speciale afspraken (zgn belastingrules), het kopen van dure adviezen en ontwijkroutes (zgn spaarpotten op zee constructies). Liberaal Nederland wil een einde aan uitzonderingsposities en/of bijzondere regelingen voor bedrijven. Het systeem van belastingen is voor een ieder gelijk en per definitie niet onderhandelbaar.

Instrument.
Financiën kunnen ook ingezet worden als middel om een gewenst doel te bereiken. Voor het terugdringen van bureaucratie en administratieve waterhoofden (de grootste bedreiging van overheidsdiensten) wil Liberaal Nederland de financiële 80/20 regel inzetten.

Departementen en diensten mogen slechts 20% van hun budget inzetten voor management, administratieve en ondersteunende diensten. 80% van het budget dient te worden besteed aan de uitvoerende taken, diensten en personeel. Dit geldt voor alle (semi) overheidsdiensten en wordt dwingend voorgeschreven. Overschrijdingen van de 20% worden het jaar daarop automatisch gekort zonder overgangsregelingen.

Een groot maatschappelijk probleem is de illegaliteit die moeilijk te bestrijden is, omdat de landen van origine weigeren hun onderdanen (tegen hun zin) terug te nemen. Liberaal Nederland wil dat in Europees verband wordt afgesproken dat in dat geval alle financieel verkeer, zowel particulier als publiek als bedrijfsmatig, wordt afgeschaald en binnen 3 maanden uiteindelijk geheel kan worden stopgezet. Alleen al de dreiging van deze maatregel, zal dit probleem waarschijnlijk subiet oplossen.