ONZE VISIE
Liberaal Nederland wil zorgen voor een constante economische groei. Deze groei kan alleen gerealiseerd worden als er een goed economisch klimaat wordt gecreëerd voor ondernemers, investeerders, spaarders en werknemers. Economisch handelen gaat immers om de keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten. Een overheid creëert geen banen en geen welvaart,. Dat is een taak voor de ondernemers. Een overheid kan alleen zorg dragen voor de juiste omstandigheden waarin ondernemers toegang hebben tot arbeid en productiemiddelen. Liberaal Nederland denkt dat het juiste klimaat voor ondernemerschap het beste tot zijn recht komt wanneer er een geldsysteem is dat gebaseerd is op hard geld, minimale belastingen en minimale regelgeving. Middels deze drie voorwaarden willen wij als politieke partij vrij baan maken om Nederland weer welvarend te maken.

Hervorming van het geldsysteem.
Geld heeft vele functies, de bekendste functie is geld als betaalmiddel. Echter, er zijn twee andere functies van geld die uiterst belangrijk zijn om constante economische groei te waarborgen. Dit zijn waarde opslag en risico signalering. Zonder deze functies kan er moeilijk een klimaat worden gecreëerd waarin ondernemers, investeerders en spaarders beslissingen kunnen nemen om groei te realiseren. Daarom wil Liberaal Nederland overstappen van een op schulden gebaseerd fiat geldsysteem naar een hard geldsysteem. Het nieuwe geldsysteem dient decentraal te zijn en vrij van manipulatie door enkele partijen, zoals centrale banken.

Minimale belastingen.
Alle vormen van belastingen zijn een last op ondernemers, investeerders, spaarders en werknemers. Wij als Liberaal Nederland willen daarom het belastingstelsel hervormen, maar vooral versimpelen. Een aantrekkelijk belastingtarief moet niet alleen mogelijk zijn voor grote ondernemingen maar voor iedereen. Om lagere belastingen mogelijk te maken dient de overheid te versoberen. De belasting op arbeid is in Nederland veel te hoog en dient omlaag gebracht te worden. Liberaal Nederland wil streven naar een eenduidig helder inkomstenbelastingtarief. Een gunstig belastingstelsel zal eveneens buitenlandse investeringen aantrekken en daardoor een gunstig effect hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Minimale regelgeving.
Onder de huidige en voorgaande kabinetten is de regelgeving voor ondernemers toegenomen Dit heeft met name bij het MKB en startups voor beperkingen gezorgd om te kunnen groeien. Liberaal Nederland ziet het MKB als de motor van de Nederlandse economie en wil daarom de huidige regelgeving terugdringen. Ondernemen moet weer gemakkelijk en aantrekkelijk worden. Tevens willen we Nederland aantrekkelijk maken voor buitenlandse ondernemers om onze internationale concurrentie positie te verbeteren.

Faciliterende overheid.
In onze visie steunt de Nederlandse economie met name op hoog ontwikkelde land- en tuinbouw, op de diensteneconomie, maar ook op de innovatieve industrie en veel internationale handel. Het meest exporteert NL naar Duitsland, België en Groot-Brittannië. De export bedraagt ca 1/3e van het BBP, maar de totale waarde van de geëxporteerde goederen en diensten bedraagt ca 83% van het BBP. Dat betekent dat een groot deel van de export maar weinig toegevoegde waarde heeft. Doorvoer (transito) van handel, zoals met name van olie en gas, heeft amper toegevoegde waarde in tegenstelling tot in Nederland zelfgemaakte producten zoals hoogwaardige agrarische producten en innovatieve industriële producten (zoals chipmachines). De relatief hoge BBP per inwoner is dus te danken aan de geleverde toegevoegde waarde aan producten en diensten waarvan ook de rijkdom en welvaart van ons land afkomstig is. Om die welvaart op peil te houden zijn specifieke voorzieningen nodig zoals hooggekwalificeerde opleidingen en werkenden, goede zorg, goede beloning voor bedrijven en werkenden en een goed leefmilieu.

Vereenvoudiging.
Het belastingniveau ligt in Nederland nogal hoog vergeleken met veel andere landen. Die lasten zijn de laatste decennia ook nog eens snel gestegen tot boven de 40% van het inkomen. Dat is exclusief BTW, provinciale en lokale lasten en kosten van waterschappen, energie etc. Dat resulteert erin dat het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens ondanks de economische groei de laatste 40 jaar amper is gestegen. Dat Nederland bij de rijkste landen ter wereld hoort is daardoor niet af te lezen aan het nauwelijks gestegen besteedbaar inkomen van de huishoudens (dat ligt op niveau 1977). De afgenomen huishoudgrootte verklaart maar een klein deel van de stagnatie. Ook na correctie voor de groei van het aantal huishoudens is de inkomensgroei mager. Het aandeel van huishoudens van het nationaal inkomen daalde van 63% in 1987 naar 54% in 2017. Het aandeel van niet-financiële corporaties is de afgelopen decennia echter het meest gestegen. En door de hogere belastingen en andere lasten is ook het aandeel van de overheid gestegen. Het aandeel van de overheid in het nationaal inkomen steeg tot bijna 29%. De toegenomen winstgevendheid van bedrijven wordt verklaard door enerzijds lagere bedrijfsbelastingen en anderzijds automatisering (waardoor het arbeidsdeel afnam) en internationalisering (arbeid verdwijnt naar lage lonen landen). Een groter deel van het nationaal inkomen komt dus terecht bij corporate bedrijven en de overheid en een steeds kleiner deel bij huishoudens. Dat verklaart waarom Nederland als land zo rijk is, terwijl die toegenomen rijkdom niet bij de gemiddelde burger terecht kwam. In Nederland verkeert inmiddels zelfs een aanzienlijk percentage van de inwoners onder de armoedegrens. Een schande voor zo’n rijk land. Om een vergelijking te maken, in Italië dat als land veel grotere schulden heeft per capita, maar waar burgers veel minder belasting betalen (ook omdat een behoorlijk deel van het BBP ‘zwart’ is, dus omzet en winst waarover geen belasting wordt betaald), is de rijkdom per inwoner 2 x groter dan die van de gemiddelde Nederlander. Blijkbaar dus zijn Nederlanders tamelijk gezagsgetrouwer dan bijv. Italianen of Fransen die zodra de lasten door de overheid verhoogd worden in opstand komen.

Nieuwe prioriteiten. Het belastingniveau en uitgavenniveau van de overheid hoort primair gericht te zijn op de belangen van de inwoners met een sociale taak waar het hulpbehoevenden betreft en een goed evenwicht tussen rijkdomverdeling tussen burgers onderling en tussen burgers, bedrijven en overheid. Het doel daarvan is een inkomstenverdeling en vermogensverdeling plaatsvindt die toekomstbestendig is en geen oorzaak van armoede, opstanden of uitbuiting. Er is ruimte voor grote corporate bedrijven, maar niet slechts om fiscale of financiële redenen. Het MKB dat de motor vormt van onze economie en dat de meeste werkgelegenheid biedt en gemiddeld ook innovatiever is dan multinationals, moet ruimte krijgen om te ondernemen en te groeien. De overheid moet alleen regels hanteren die burgers tot een redelijk niveau beschermt en geen diensten verrichten die niet gevraagd worden door burgers of bedrijven en die niet ten dienste staan van de inwoners.