ONZE VISIE

We leven in een snel veranderende wereld waarin dreigingen steeds complexer worden en Defensie beschermt in ons Koninkrijk alles dat ons dierbaar,
 waardevol en belangrijk is. De internationale bedreiging van Nederlandse belangen, terrorisme, ondermijning en cybercriminaliteit vergen een robuuste, innovatieve en wendbare krijgsmacht, die altijd en overal inzetbaar is binnen de kaders van de grondwettelijk vastgelegde taken . Toch is de staat van onze krijgsmacht ronduit slecht. Voorgaande kabinetten hebben, zonder enig herkenbaar inzicht in Defensie en gedreven door geldzucht, het zgn vredesdividend geind. LiberaalNederland wil daarom weer investeren in onze veiligheid. Dat doen wij door het defensiebudget in de komende kabinetsperiode (vier jaar) op te hogen naar 2% van het Bruto Nationaal Product (BNP).

De huidige Krijgsmacht is niet in staat gebleken de voor de grondwettelijke taken benodigde gevechtskracht te behouden en te vernieuwen. Het benoemen van politici en topambtenaren zonder veel (zo niet geen enkele) militaire affiniteit en ervaring bij een vakdepartement als Defensie, is telkens een politiek mijnenveld gebleken. Het wegbezuinigen van essentiële kennis zorgt er nu voor dat alleen maar verhogen van het budget, nauwelijks effect sorteert. Ook de vele duizenden vacatures, kwantitatief maar zeker ook kwalitatief en een failliet personeelsbeleid, zorgen hiervoor. Liberaal Nederland acht een complete hersteloperatie van de organisatie, nodig.

Aanbesteding.
Nederland beschikt over een technologisch hoogwaardige defensie-industrie. Die moet meer betrokken worden bij het versterken en slagvaardiger maken van onze krijgsmacht. Het bedrijfsleven moet meer profiteren van Nederlandse Defensie-inspanningen. Daardoor vloeit een deel van de Defensie-uitgaven weer terug in onze eigen economie. Standaardisering in Europees verband geeft ook grote economische kansen.

Personeel.
De mens staat bij Liberaal Nederland centraal en is beslissend in onze krijgsmacht. Het militair beroep verdient erkenning en waardering door het unieke karakter ervan en de aard van de verantwoordelijkheden en risico’s die het militair zijn met zich meebrengt. Er is nog niet eens een aanzet om de personele life cycle cost inzichtelijk te maken. Liberaal Nederland wil dat extra in personeel wordt geïnvesteerd. in een modern Bezoldigingshuis met een nieuw toelagensysteem en met dichting van het AOW gat. Ook moet veteranenzorg eindelijk serieus worden aangepakt.

Materieel.
Commandanten zijn verantwoordelijk voor het resultaat van het opleiden, trainen en vormen van hun eenheden. Hiervoor dienen zij zelf te beschikken over modern, en inzetbaar materieel om mee te trainen en om in te zetten, indien dat nodig is. De afgelopen jaren was een groot deel van de krijgsmacht niet inzetbaar omdat dit materieel onvoldoende beschikbaar was. Naast specifiek militair materieel wil Liberaal Nederland dat het achterstallig onderhoud aan het vastgoed van Defensie (kazernes en trainingslocaties etc.) wordt aangepakt.

Logistieke capaciteit en voortzettingsvermogen.
Elke militaire operatie (of eenheid) kost soms verliezen die aangevuld of hersteld moeten worden. Om dat te kunnen doen is een adequate logistieke capaciteit in herstel, bevoorrading en aanvulling noodzakelijk. Liberaal Nederland wil dat bij al het nieuw aan te schaffen materieel rekening wordt gehouden met verliezen die gecompenseerd kunnen worden uit een oorlogsvoorraad aan materieel. Tevens dient de herstel- en bevoorradingscapaciteit op orde te worden gebracht en in staat te zijn overal te functioneren waar de krijgsmacht wordt ingezet.

Informatie gestuurd optreden.
Liberaal Nederland wil dat de krijgsmacht informatie gestuurd optreden conceptueel vastlegt voor de drie grondwettelijke taken. De focus moet daarbij primair liggen bij krijgsmachtonderdelen in het optreden in eigen land en in NAVO verband. Liberaal Nederland kiest daarbij voor: de Landmacht voor extra samenwerken met Duitsland, voor de de Marine in NAVO verband met België en Engeland en voor de Luchtmacht in internationaal NAVO verband. Cyber (defensief en offensief) en hybride oorlogsvoering, die veelal plaatsvinden onder het niveau van een gewapend conflict, moet volgens Liberaal Nederland conceptueel worden vastgelegd in relatie met de grondwettelijke taken. Hiervoor is extra aandacht in de investeringen noodzakelijk. 

Koninklijke Marine.
Als vanouds een zeevarende natie liggen grote belangen van Nederland op zee en moet Nederland ervoor zorgen dat onze Koninklijke Marine de aan haar toebedeelde grondwettelijk vastgelegde taken nu en in de toekomst goed kan blijven vervullen. Van klassieke bescherming van onze koopvaardij en handelsroutes tot het ruimen van mijnen en van counter drugs operaties tot het vergaren van inlichtingen en de inzet van speciale eenheden. De Marine heeft broodnodig nieuw materieel en personeel nodig. Wij willen daarom een uitbreiding en vernieuwing van de boven- en onderwatervloot, de Mijnendienst, de luchtverdedigingssystemen, anti ballistische raketverdedigingsmiddelen en onderzeebootbestrijding (drones onderzoek).

Koninklijke Landmacht.
Gevechtskracht (slagkracht) en de ondersteuning van onze gevechtskracht, (
combat support en combat service support), moet worden versterkt. Liberaal Nederland zet in op: Het verhogen van de strategische mobiliteit over water, door de lucht of via het land. Brigades die zelfstandig kunnen optreden in bondgenootschappelijk verband.Vervangen van verouderd materieel door nieuwe systemen voor (in)direct vuur en luchtverdediging, met eigen zware tanks. Sensoren en doelopsporing. Communicatie en Informatietechnologie.

Koninklijke Luchtmacht.
De geschiedenis leert dat conflicten worden gewonnen op het land, door de partij die luchtoverwicht heeft. Wij investeren daarom in een modern uitgeruste en geoefende Luchtmacht. Naast de klassieke luchtmacht taken zoals het ondersteunen van de Landmacht, de verdediging van ons luchtruim, het verzamelen van inlichtingen en het uitvoeren van kustwachttaken, heeft de luchtmacht een taak in onze nationale veiligheid. Om wereldwijd autonoom op te kunnen treden, wil Liberaal Nederland investeren in onze strategische luchttransportcapaciteit.

Koninklijke Marechaussee.
Liberaal Nederland wil dat de Koninklijke Marechaussee wordt versterkt en uitgebreid zodat ze in staat is intensieve grensbewaking uit te voeren om massa-immigratie; grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme een halt toe te roepen.

Liberaal Nederland is tegen een Europees leger en een Europese minister van Defensie. Binnen Europa blijven wij op militair gebied nauw samenwerken met vooral Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. De Verenigde Staten is en blijft een belangrijke partner. Wij willen als autonoom land zelf onze soevereiniteit bewaken en zelf beslissen waar en wanneer wij onze krijgsmacht inzetten.