ONZE VISIE
De basis van een democratie in een land is het gegeven dat het gekozen bestuur van dat land de wil van het volk als uitgangspunt hanteert voor alle besluiten. Op dit principe is de legitimiteit van de machtsuitoefening van de overheid in een land gebaseerd. De mate waarin die machtsuitoefening wordt geaccepteerd en gesteund is evenredig aan de mate waarin het volk zich herkent in en vertegenwoordigd voelt door het gevoerde beleid. Juist daar ziet Liberaal Nederland dat het de afgelopen decennia in ons land steeds meer aan schort. Dat leidt enerzijds tot defaitisme en anderzijds tot politiek (en daadwerkelijk) extremisme en is daarmee een van de grootste gevaren die onze democratie bedreigen. Over dit onderwerp (vaak omschreven als de groeiende afstand tussen volk en politiek) wordt veel gepraat en geschreven, maar er wordt weinig aan gedaan. Daar wil Liberaal Nederland verandering in brengen.

Liberaal Nederland wil zo min mogelijk indirecte en zoveel mogelijk directe democratie in ons land. De zogenaamde representatieve democratie moet worden vervangen door een participerende democratie. Besluiten die voor grote delen van het volk van belang zijn en/of een grote invloed hebben op de wijze waarop onze samenleving functioneert, moeten ten principale worden voorgelegd aan dat volk door middel van bindende referenda.

Daarvoor dient jaarlijks 4 maal, bij het begin van een nieuw kwartaal, een vast referendum moment in de planning van de overheid te worden opgenomen. Referenda kunnen worden aangevraagd vanuit het volk zelf, indien tenminste 50.000 handtekeningen zijn opgehaald en dienen dan in het volgende kwartaal te worden ingepland. Referenda zijn bindend bij een gewone meerderheid. In de 2e Kamer zijn 50 leden voldoende om een kwestie referendabel te maken., Kwesties die niet in het verkiezingsprogramma van de regerende partijen staan maar die toch tot besluitvorming leiden, zijn per definitie referendabel.

Voor het organiseren van deze referenda momenten moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van een digitaal stemsysteem op basis van DigiD. Voor hen die daar geen gebruik van kunnen malen moet een beperkt aantal fysieke stemlokalen beschikbaar zijn. Uitslagen moeten openbaar controleerbaar zijn en dienen binnen 24 uur na het sluiten van de stemlokalen beschikbaar te zijn.

Het organisatiemodel van de (semi)overheid is generaties lang onderworpen geweest aan splitsingen, samenvoegingen, wijzigingen en zgn. verbeteringen. Daardoor is niet alleen het huis van Thorbecke verwaterd, ook is een verrommeling van elkaar overlappende onduidelijke inefficiënte organisaties ontstaan. Liberaal Nederland wil ons organisatiemodel efficiënter, logischer en besluitvaardiger maken.

Dat betekent dat de diverse -regio’s, -schappen en andere samenwerkingsverbanden geografisch gelijk worden getrokken en organisatorisch in de organ isaties van gemeentes en Provincies worden geïncorporeerd.

De vier grote steden in ons land vormen steeds complexere bestuursentiteiten. Tegelijkertijd wil Liberaal Nederland veel overheidstaken geografisch en organisatorisch samenvoegen. Door de vier grote steden uit de Provinciale bevoegdheid te halen en die steden en de 12 provincies om te vormen naar Kantons zullen duidelijk herkenbare en slagvaardige organisatorische eenheden ontstaan.

Bestuurders in het huis van Thorbecke zijn voor Liberaal Nederland altijd gekozen bestuurders. Dat betekent dat zowel burgemeesters als commissarissen van de Koning, niet meer worden benoemd, maar voortaan zullen worden gekozen. Burgemeesters gelijktijdig met de Gemeenteraadsverkiezingen, Commissarissen van de Koning gelijktijdig met de Statenverkiezing. Bij tussentijds vertrek van een gekozen bestuurder wordt in tijdelijke opvolging voorzien vanuit het zittende college. Uitbreiding van dat college (voor dat doel) kan alleen door zittende volksvertegenwoordigers uit dat orgaan geschieden.