Artikel 8 Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. donaties;
c. inkomsten uit activiteiten;
d. schenkingen;
e. erfstellingen en legaten;
f. overige inkomsten; zulks voor zover in verband met geldende regelgeving voor een politieke partij geoorloofd is.

2. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.