Artikel 6 Lidmaatschap

1. De vereniging kent leden.


2. Leden zijn zij die:
a. de Nederlandse nationaliteit hebben, woonachtig zijn in een Nederlandse gemeenten
b. Zich schriftelijk, of middels een daartoe beschikbaar gesteld elektronisch systeem, als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating van een aspirant-lid door het bestuur kan de algemene ledenvergadering op schriftelijk verzoek van het aspirant-lid alsnog tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.


4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.


5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.


6. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.


7. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
c. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
d. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
e. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.


8. Leden van de vereniging kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor schade die hen overkomt in het kader van de uitoefening van hun lidmaatschap van de vereniging.

9. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.


10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 


11. Ieder lid is gehouden tot betaling van een contributie volgens de jaarlijks door het bestuur vast te stellen contributieregeling. In de periode waarin een lid niet heeft voldaan aan de contributieverplichting zijn alle rechten van het lid waaronder het stemrecht opgeschort, het lid herkrijgt alle rechten terstond per het moment dat de verschuldigde contributie is voldaan.