Artikel 5 Duur

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 


2. Het boekjaar en lidmaatschapsjaar van de vereniging zijn gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting.