Artikel 24 Slotbepaling

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken.