Artikel 22 Reglementen

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. Voor zover niettemin een strijdigheid ontstaat tussen een reglement en deze statuten prevaleren de statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.